Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState
extends Enum< Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState >

java.lang.object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState >
com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState


فهرست هایی برای حالت های اتصال بلوتوث که بر اساس BluetoothProfile.java هستند

خلاصه

مقادیر Enum

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTING

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTING

روش های عمومی

int getState ()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState valueOf (String name)
static final BluetoothConnectionState[] values ()

مقادیر Enum

متصل

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTED

برقراری ارتباط

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTING

قطع شده

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTED

قطع شدن

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTING

روش های عمومی

getState

public int getState ()

برمی گرداند
int

ارزش

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گرداند
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState

ارزش های

public static final BluetoothConnectionState[] values ()

برمی گرداند
BluetoothConnectionState[]