جفت کردن

public class Pair
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.util.Pair<A, B>


کلاس Pair خودمان را که شامل دو شی است تعریف کنیم.

خلاصه

زمینه های

public final A first

public final B second

سازندگان عمومی

Pair (A first, B second)

روش های عمومی

static <A, B> Pair <A, B> create (A a, B b)

روش راحت برای ایجاد یک جفت جدید.

boolean equals (Object o)

بررسی می کند که آیا دو شیء برابر هستند یا خیر

int hashCode ()

با استفاده از کدهای هش از اشیاء داخلی، یک کد هش را برگردانید

زمینه های

اولین

public final A first

دومین

public final B second

سازندگان عمومی

جفت کردن

public Pair (A first, 
        B second)

مولفه های
first A

second B

روش های عمومی

ايجاد كردن

public static Pair<A, B> create (A a, 
        B b)

روش راحت برای ایجاد یک جفت جدید.

مولفه های
a A : اولین شی در جفت

b B : دومین شی در جفت

برمی گرداند
Pair <A, B> یک جفت شامل a و b است

برابر است

public boolean equals (Object o)

بررسی می کند که آیا دو شیء برابر هستند یا خیر

مولفه های
o Object

برمی گرداند
boolean

هش کد

public int hashCode ()

با استفاده از کدهای هش از اشیاء داخلی، یک کد هش را برگردانید

برمی گرداند
int