Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

JUnit4TestFilter

public class JUnit4TestFilter
extends Filter

java.lang.Object
org.junit.runner.manipulation.Filter
com.android.tradefed.util.JUnit4TestFilter


Lớp trợ giúp cung cấp bộ lọc cho Á hậu JUnit4 bằng cách mở rộng Filter .

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles) JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles)

Phương pháp công khai

String describe ()
boolean shouldRun (Description description)

Chức năng lọc quyết định xem có nên chạy thử nghiệm hay không.

Các nhà xây dựng công cộng

JUnit4TestFilter

public JUnit4TestFilter (TestFilterHelper filterHelper, 
                 extraJarFiles)

Thông số
filterHelper TestFilterHelper

extraJarFiles

Phương pháp công khai

diễn tả

public String describe ()

Lợi nhuận
String

nênRun

public boolean shouldRun (Description description)

Chức năng lọc quyết định xem có nên chạy thử nghiệm hay không.

Thông số
description Description

Lợi nhuận
boolean