IRunUtil.IRunnableResult

public static interface IRunUtil.IRunnableResult

com.android.tradefed.util.IRunUtil.IRunnableResult


อินเทอร์เฟซสำหรับการดำเนินการแบบอะซิงโครนัสที่ส่งคืนสถานะบูลีน

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract void cancel ()

ยกเลิกการดำเนินการ

default getCommand ()

ส่งกลับคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ runnable

default CommandResult getResult ()

ส่งกลับ CommandResult ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง

abstract boolean run ()

ดำเนินการ

วิธีการสาธารณะ

ยกเลิก

public abstract void cancel ()

ยกเลิกการดำเนินการ

getCommand

public  getCommand ()

ส่งคืนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ runnable

คืนสินค้า

ได้ผลลัพธ์

public CommandResult getResult ()

ส่งกลับ CommandResult ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง

คืนสินค้า
CommandResult

วิ่ง

public abstract boolean run ()

ดำเนินการ

คืนสินค้า
boolean true หากดำเนินการสำเร็จ false มิฉะนั้น

ขว้าง
Exception หากการดำเนินการสิ้นสุดลงอย่างผิดปกติ