استراتژی ICompression

public interface ICompressionStrategy

com.android.tradefed.util.ICompressionStrategy


یک رابط نشان دهنده یک الگوریتم فشرده سازی است که می تواند در زمان اجرا انتخاب شود.

خلاصه

روش های عمومی

abstract File compress (File source)

فایل (یا پوشه) source فشرده می کند و آرشیو حاصل را برمی گرداند.

abstract LogDataType getLogDataType ()

LogDataType فرمت بایگانی استفاده شده توسط این استراتژی را برمی گرداند.

روش های عمومی

فشرده کردن

public abstract File compress (File source)

فایل (یا پوشه) source فشرده می کند و آرشیو حاصل را برمی گرداند.

مولفه های
source File : فایل یا دایرکتوری برای فشرده سازی

برمی گرداند
File آرشیو فشرده

پرتاب می کند
اگر عملیات تکمیل نشد

getLogDataType

public abstract LogDataType getLogDataType ()

LogDataType فرمت بایگانی استفاده شده توسط این استراتژی را برمی گرداند.

برمی گرداند
LogDataType