Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

GCSCommon

public abstract class GCSCommon
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GCSCommon


Lớp cơ sở cho hoạt động Gcs như tải xuống và tải lên. GCSFileDownloaderGCSFileUploader .

Tóm lược

Hằng số

int DEFAULT_TIMEOUT

Các nhà xây dựng công cộng

GCSCommon (File jsonKeyFile)
GCSCommon ()

Các phương pháp được bảo vệ

Storage getStorage ( scopes) getStorage ( scopes)

Hằng số

DEFAULT_TIMEOUT

protected static final int DEFAULT_TIMEOUT

Giá trị không đổi: 600000 (0x000927c0)

Các nhà xây dựng công cộng

GCSCommon

public GCSCommon (File jsonKeyFile)

Thông số
jsonKeyFile File

GCSCommon

public GCSCommon ()

Các phương pháp được bảo vệ

getStorage

protected Storage getStorage ( scopes)

Thông số
scopes

Lợi nhuận
Storage