FileIdleMonitor

public class FileIdleMonitor
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.FileIdleMonitor


Monitoruje pliki i wykonuje wywołanie zwrotne, jeśli były one bezczynne (tj. żaden z nich nie był modyfikowany) przez zbyt długi czas.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

FileIdleMonitor (Duration timeout, Runnable callback, File... files)

Konstruuje monitor plików z domyślnym executorem.

Metody publiczne

void start ()

Rozpoczyna monitorowanie plików.

void stop ()

Zatrzymuje monitorowanie plików.

Konstruktory publiczne

FileIdleMonitor

public FileIdleMonitor (Duration timeout, 
        Runnable callback, 
        File... files)

Konstruuje monitor plików z domyślnym executorem.

Parametry
timeout Duration : maksymalny czas bezczynności

callback Runnable : wywołanie zwrotne do wykonania, jeśli bezczynność trwa zbyt długo

files File : pliki do monitorowania

Metody publiczne

początek

public void start ()

Rozpoczyna monitorowanie plików. No-op, jeśli już się rozpoczęło.

zatrzymywać się

public void stop ()

Zatrzymuje monitorowanie plików. No-op, jeśli już zatrzymany.