DeviceConcurrentUtil

public class DeviceConcurrentUtil
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.util.DeviceConcurrentUtil


شامل روش‌ها و کلاس‌های کاربردی برای اجرای همزمان فرمان سمت دستگاه است

از ERROR(/ExecutorService) برای اجرای دستورات اجرا شده به عنوان ShellCommandCallable استفاده کنید و از ERROR(/#joinFuture(String,Future,long)) برای همگام سازی در مقابل ERROR(/Future) که توسط ERROR(/ExecutorService) برای اجرای دستور برگردانده شده است استفاده کنید.

خلاصه

کلاس های تو در تو

class DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable <V>

یک ERROR(/Callable) که جزئیات اجرای فرمان پوسته را در ITestDevice می‌پیچد.

روش های عمومی

static <T> T joinFuture (String taskDesc, task, long timeout) joinFuture (String taskDesc, task, long timeout)

روش راحت برای پیوستن به موضوع فعلی در task

DeviceNotAvailableException و ERROR(/TimeoutException) که در حین اجرا رخ داده اند به صورت شفاف ارسال می شوند، سایر موارد به عنوان خطا ثبت می شوند اما به صورت دیگری مدیریت نمی شوند.

روش های عمومی

joinFuture

public static T joinFuture (String taskDesc, 
         task, 
        long timeout)

روش راحت برای پیوستن به موضوع فعلی در task

DeviceNotAvailableException و ERROR(/TimeoutException) که در حین اجرا رخ داده اند به صورت شفاف ارسال می شوند، سایر موارد به عنوان خطا ثبت می شوند اما به صورت دیگری مدیریت نمی شوند.

مولفه های
taskDesc String : شرح وظیفه برای هدف ورود به سیستم

task : ERROR(/Future) که وظیفه ملحق شدن را نشان می دهد

timeout long : مدت زمان انتظار برای انجام کار

برمی گرداند
T نتیجه کار با نوع قالب.

پرتاب می کند
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
TimeoutException
DeviceNotAvailableException