Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ConditionPinentBlockingQueue.AlwaysMatch

public static class ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch
extends Object implements IMatcher <T>

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ConditionPosystemBlockingQueue.AlwaysMatch <T>


Một trình ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher phù hợp với bất kỳ đối tượng nào.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

AlwaysMatch ()

Phương pháp công khai

boolean matches (T element)

Xác định xem element cho có đáp ứng điều kiện bắt buộc không

Các nhà xây dựng công cộng

AlwaysMatch

public AlwaysMatch ()

Phương pháp công khai

diêm

public boolean matches (T element)

Xác định xem element cho có đáp ứng điều kiện bắt buộc hay không

Thông số
element T : đối tượng để so khớp

Lợi nhuận
boolean true nếu điều kiện được đáp ứng. false khác.