ClassPathScanner.ClassNameFilter

public static class ClassPathScanner.ClassNameFilter
extends Object implements ClassPathScanner.IClassPathFilter

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ClassNameFilter


IClassPathFilter המסנן והופך שמות מחלקות Java.

סיכום

בונים ציבוריים

ClassNameFilter ()

שיטות ציבוריות

boolean accept (String pathName)

בודק אם יש לכלול את שם הנתיב המופשט שצוין ברשימת כניסת נתיבי כיתה.

String transform (String pathName)

ממיר אופציונלי לשמות נתיבי כניסה לנתיב כיתה.

בונים ציבוריים

ClassNameFilter

public ClassNameFilter ()

שיטות ציבוריות

לְקַבֵּל

public boolean accept (String pathName)

בודק אם יש לכלול את שם הנתיב המופשט שצוין ברשימת כניסת נתיבי כיתה.

פרמטרים
pathName String : הנתיב היחסי של ערך נתיב הכיתה

החזרות
boolean

שינוי צורה

public String transform (String pathName)

ממיר אופציונלי לשמות נתיבי כניסה לנתיב כיתה.

פרמטרים
pathName String : הנתיב היחסי של ערך נתיב הכיתה, בפורמט "foo / path / file.ext".

החזרות
String את pathName המרה לפורמט ספציפי להקשר