Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

gửi email hàng loạt

public class BulkEmailer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.BulkEmailer


Tiện ích người gửi email cho phép cấu hình sau: khoảng thời gian đã gửi, kích thước chùm ban đầu, người nhận và tổng số thư.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

BulkEmailer ()

Phương thức công khai

static BulkEmailer loadMailer ( IConfiguration config)

Phương pháp trợ giúp để tải BulkMailer từ config.

void sendEmails ()
void sendEmailsBg ()

nhà thầu công cộng

gửi email hàng loạt

public BulkEmailer ()

Phương thức công khai

tảiMailer

public static BulkEmailer loadMailer (IConfiguration config)

Phương pháp trợ giúp để tải BulkMailer từ config. Cấu hình phải bao gồm thẻ sau

Thông số
config IConfiguration : cấu hình

trả lại
BulkEmailer một phiên bản của BulkEmailer

ném
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

gửi Email

public void sendEmails ()

gửiEmailBg

public void sendEmailsBg ()