Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

AppVersionFetcher.AppVersionInfo

public static final enum AppVersionFetcher.AppVersionInfo
extends Enum<AppVersionFetcher.AppVersionInfo>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.util.AppVersionFetcher.AppVersionInfo>
     ↳ com.android.tradefed.util.AppVersionFetcher.AppVersionInfo


App version info types.

Summary

Enum values

AppVersionFetcher.AppVersionInfo  VERSION_CODE

 

AppVersionFetcher.AppVersionInfo  VERSION_NAME

 

Public methods

static AppVersionFetcher.AppVersionInfo valueOf(String name)
static final AppVersionInfo[] values()

Enum values

VERSION_CODE

public static final AppVersionFetcher.AppVersionInfo VERSION_CODE

VERSION_NAME

public static final AppVersionFetcher.AppVersionInfo VERSION_NAME

Public methods

valueOf

public static AppVersionFetcher.AppVersionInfo valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
AppVersionFetcher.AppVersionInfo

values

public static final AppVersionInfo[] values ()

Returns
AppVersionInfo[]