Người dùng thứ cấpOnSecondaryDisplayHandler

public final class SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler
extends SecondaryUserHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.SecondaryUserHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler


Trình xử lý cho ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY .

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler ()

Phương pháp công cộng

String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun tham số hóa sẽ được xác định.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Người dùng thứ cấpOnSecondaryDisplayHandler

public SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler ()

Phương pháp công cộng

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun tham số hóa sẽ được xác định.

Trả lại
String