Người dùng thứ cấpOnDefaultDisplayHandler

public final class SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler
extends SecondaryUserHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.SecondaryUserHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler


Trình xử lý cho ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY .

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler ()

Phương pháp công cộng

String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun tham số hóa sẽ được xác định.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Người dùng thứ cấpOnDefaultDisplayHandler

public SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler ()

Phương pháp công cộng

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun tham số hóa sẽ được xác định.

Trả lại
String