TestFailureModuleController

public class TestFailureModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.TestFailureModuleController


کنترل‌کننده‌ای برای ماژول که به سادگی می‌خواهد نحوه عملکرد گزارش شکست تست‌های جمع‌آوری‌شده را تنظیم کند. این کنترلر امکان جمع آوری یا عدم logcat، اسکرین شات و باگرپورت خرابی ها را فراهم می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

TestFailureModuleController ()

روش های عمومی

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

روشی برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ماژول باید اجرا شود یا خیر.

سازندگان عمومی

TestFailureModuleController

public TestFailureModuleController ()

روش های عمومی

باید اجرا شود

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

روشی برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ماژول باید اجرا شود یا خیر.

مولفه های
context IInvocationContext : IInvocationContext ماژول

برمی گرداند
IModuleController.RunStrategy اگر ماژول باید اجرا شود درست است، در غیر این صورت نادرست است.