Sdk34ModuleController

public class Sdk34ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk34ModuleController


فقط در صورتی آزمایش ها را اجرا کنید که دستگاه تحت آزمایش SDK نسخه 34 یا بالاتر باشد.

با افزودن این خط به AndroidTest.xml خود استفاده کنید:

<object type="module_controller"
 class="com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk34ModuleController" />

خلاصه

سازندگان عمومی

Sdk34ModuleController ()

سازندگان عمومی

Sdk34ModuleController

public Sdk34ModuleController ()