Sdk31ModuleController

public class Sdk31ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk31ModuleController


فقط در صورتی آزمایش ها را اجرا کنید که دستگاه تحت آزمایش SDK نسخه 31 یا بالاتر باشد.

با افزودن این خط به AndroidTest.xml خود استفاده کنید:

<object type="module_controller"
 class="com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk31ModuleController" />

خلاصه

سازندگان عمومی

Sdk31ModuleController ()

سازندگان عمومی

Sdk31ModuleController

public Sdk31ModuleController ()