PackageInstalledModuleController

public class PackageInstalledModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.PackageInstalledModuleController


当设备没有安装给定的包时,模块控制器不运行测试。

概括

公共构造函数

PackageInstalledModuleController ()

公共方法

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

决定模块是否应该运行的方法。

公共构造函数

PackageInstalledModuleController

public PackageInstalledModuleController ()

公共方法

应该运行

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

决定模块是否应该运行的方法。

参数
context IInvocationContext : 模块的IInvocationContext

退货
IModuleController.RunStrategy如果模块应该运行则为真,否则为假。

投掷
DeviceNotAvailableException