בקר IModuleController

public interface IModuleController

com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController


ממשק לשליטה אם יש לבצע מודול או לא.

סיכום

שיעורים מקוננים

enum IModuleController.RunStrategy

Enum המתאר כיצד יש לבצע את המודול.

שיטות ציבוריות

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

שיטה לקביעת אם מודול צריך לפעול או לא.

שיטות ציבוריות

shouldRunModule

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

שיטה לקביעת אם מודול צריך לפעול או לא.

פרמטרים
context IInvocationContext : את IInvocationContext של המודול.

החזרות
IModuleController.RunStrategy נכון אם המודול אמור לפעול, שקר אחרת.