MoblyYamlResultRecordHandler

public class MoblyYamlResultRecordHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler


Trình xử lý phần tử 'Bản ghi' kết quả Mobly yaml.

Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record

nhà thầu công cộng

MoblyYamlResultRecordHandler ()

Phương thức công khai

MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap) handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

nhà thầu công cộng

MoblyYamlResultRecordHandler

public MoblyYamlResultRecordHandler ()

Phương thức công khai

xử lý

public MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Thông số
docMap

trả lại
MoblyYamlResultRecordHandler.Record