MoblyYamlResultRecordHandler

public class MoblyYamlResultRecordHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler


Mobly yaml result 'Record' element handler.

Summary

Nested classes

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record

 

Public constructors

MoblyYamlResultRecordHandler()

Public methods

MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle( docMap)

Extracts data fields from mobly yaml result.

Public constructors

MoblyYamlResultRecordHandler

public MoblyYamlResultRecordHandler ()

Public methods

handle

public MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap)

Extracts data fields from mobly yaml result.

Parameters
docMap

Returns
MoblyYamlResultRecordHandler.Record