Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MoblyYamlResultControllerInfoHandler

public class MoblyYamlResultControllerInfoHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultControllerInfoHandler


Trình xử lý phần tử 'Thông tin Bộ điều khiển' của kết quả Mobly yaml.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo

Các nhà xây dựng công cộng

MoblyYamlResultControllerInfoHandler ()

Phương pháp công khai

MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo handle ( docMap) handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Các nhà xây dựng công cộng

MoblyYamlResultControllerInfoHandler

public MoblyYamlResultControllerInfoHandler ()

Phương pháp công khai

xử lý

public MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Thông số
docMap

Lợi nhuận
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo