Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder

public class DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder
extends RunnerBuilder

java.lang.Object
org.junit.runners.model.RunnerBuilder
com.android.tradefed.testtype.junit4.builder.DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder


Một RunnerBuilder cung cấp các DeviceJUnit4ClassRunner , đặc biệt được sử dụng để cung cấp các trình chạy cho một ERROR(LongevitySuite/android.host.test.longevity.LongevitySuite LongevitySuite)LongevityHostRunner .

Xem thêm:

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder ()

Phương pháp công khai

Runner runnerForClass (Class<?> testClass)

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder

public DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder ()

Phương pháp công khai

runnerForClass

public Runner runnerForClass (Class<?> testClass)

Thông số
testClass Class

Lợi nhuận
Runner