Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

JUnit4ResultForwarder

public class JUnit4ResultForwarder
extends RunListener

java.lang.Object
org.junit.runner.notification.RunListener
com.android.tradefed.testtype.junit4.JUnit4ResultForwarder


Trình chuyển tiếp kết quả từ JUnit4 Runner.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

JUnit4ResultForwarder ( ITestInvocationListener listener)

Phương pháp công khai

void testAssumptionFailure (Failure failure)
void testFailure (Failure failure)
void testFinished (Description description)
void testIgnored (Description description)
void testRunFinished (Result result)
void testRunStarted (Description description)
void testStarted (Description description)

Các nhà xây dựng công cộng

JUnit4ResultForwarder

public JUnit4ResultForwarder (ITestInvocationListener listener)

Thông số
listener ITestInvocationListener

Phương pháp công khai

testAssumptionFailure

public void testAssumptionFailure (Failure failure)

Thông số
failure Failure

testFailure

public void testFailure (Failure failure)

Thông số
failure Failure

kiểm tra xong

public void testFinished (Description description)

Thông số
description Description

testIgnored

public void testIgnored (Description description)

Thông số
description Description

testRunFinishing

public void testRunFinished (Result result)

Thông số
result Result

testRunStarted

public void testRunStarted (Description description)

Thông số
description Description

testStarted

public void testStarted (Description description)

Thông số
description Description