ก่อนClassWithInfo

public abstract @interface BeforeClassWithInfo
implements Annotation

com.android.tradefed.testtype.junit4.BeforeClassWithInfo


การค้ำประกันที่คล้ายกันเป็น BeforeClass แต่วิธีการที่มีคำอธิบายประกอบต้องใช้พารามิเตอร์ TestInformation รันเมธอด BeforeClass

การใช้ TestInformation#properties() สามารถช่วยส่งข้อมูลระหว่างบริบทแบบคงที่และแบบไม่คงที่

ตัวอย่าง:

@BeforeClassWithInfo โมฆะคงที่สาธารณะ beforeClassWithInfo (TestInformation testInfo) { assertNotNull (อุปกรณ์); }

ดูสิ่งนี้ด้วย: