BeforeClassWithInfo

public abstract @interface BeforeClassWithInfo
implements Annotation

com.android.tradefed.testtype.junit4.BeforeClassWithInfo


Các đảm bảo tương tự như BeforeClass nhưng phương thức được chú thích phải yêu cầu tham số TestInformation . Chạy TRƯỚC các phương thức beforeClass.

Sử dụng TestInformation#properties() có thể giúp truyền thông tin giữa bối cảnh tĩnh và không tĩnh.

Ví dụ:

@BeforeClassWithInfo public static void beforeClassWithInfo(TestInformation testInfo) { khẳng địnhNotNull(thiết bị); }

Xem thêm: