Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

NoisyDryRunTest

public class NoisyDryRunTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.NoisyDryRunTest


Chạy chạy khô ồn ào trên một tệp lệnh.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

NoisyDryRunTest ()

Phương pháp công khai

void run (TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)
void testSandboxCommand (String[] args)

Kiểm tra tải một lệnh hộp cát.

Các nhà xây dựng công cộng

NoisyDryRunTest

public NoisyDryRunTest ()

Phương pháp công khai

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Thông số
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Ném
DeviceNotAvailableException

testSandboxCommand

public void testSandboxCommand (String[] args)

Kiểm tra tải một lệnh hộp cát.

Thông số
args String

Ném
ConfigurationException