Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IMultiDeviceTest

public interface IMultiDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.IMultiDeviceTest


Giao diện này không được dùng nữa.
Giao diện này được giữ tạm thời để tương thích nhưng thực tế không được sử dụng nữa. Vui lòng không thực hiện nó.

Một bài kiểm tra cần tham chiếu đến tất cả ITestDeviceIBuildInfo liên quan của chúng

Hầu hết các thử nghiệm không nên phụ thuộc vào thử nghiệm xây dựng dưới bản quyền và nên dựa vào các ITargetPreparer để chuẩn bị môi trường thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void setDeviceInfos ( deviceInfos) setDeviceInfos ( deviceInfos)

Phương pháp công khai

setDeviceInfos

public abstract void setDeviceInfos ( deviceInfos)

Thông số
deviceInfos