Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MergeMultiBuildTargetPreparer

public final class MergeMultiBuildTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.MergeMultiBuildTargetPreparer


IMultiTargetPreparer cho phép truyền thông tin từ bản dựng này sang bản dựng khác bằng cách đặt tên cho chúng và khóa tệp để sao chép sang bản dựng kia. Nếu khóa đã tồn tại trong bản dựng đích, thì không có gì được thực hiện.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

MergeMultiBuildTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

MergeMultiBuildTargetPreparer

public MergeMultiBuildTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError