AdbStopServerPreparer

public class AdbStopServerPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.adb.AdbStopServerPreparer


Trình chuẩn bị đích để dừng máy chủ adb trên máy chủ trước và sau khi chạy thử nghiệm adb.

Trình chuẩn bị này nên được sử dụng cẩn thận vì nó dừng và khởi động lại adb trên máy chủ. Nó thường phải chặt chẽ với SemaphoreTokenTargetPreparer để tránh các thử nghiệm khác chạy cùng lúc.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String ADB_BINARY_KEY

nhà thầu công cộng

AdbStopServerPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

phương pháp được bảo vệ

File findAdbLog ()

Lĩnh vực

ADB_BINARY_KEY

public static final String ADB_BINARY_KEY

nhà thầu công cộng

AdbStopServerPreparer

public AdbStopServerPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException

phương pháp được bảo vệ

findAdbLog

protected File findAdbLog ()

trả lại
File