Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Kẻ lãng phí thời gian

public class TimeWaster
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TimeWaster


Một người chuẩn bị mục tiêu đơn giản để lãng phí thời gian và có khả năng khởi động lại thiết bị.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

TimeWaster ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

Kẻ lãng phí thời gian

public TimeWaster ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError