Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

TestSystemAppInstallSetup

public class TestSystemAppInstallSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestSystemAppInstallSetup


ITargetPreparer cài đặt một hoặc nhiều ứng dụng từ thư mục IDeviceBuildInfo.getTestsDir() vào phân vùng / system trên thiết bị.

Yêu cầu gốc adb

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

TestSystemAppInstallSetup ()

Phương pháp công khai

void addTestFileName (String fileName)

Thêm một tệp vào danh sách các ứng dụng để cài đặt

void setUp ( TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

TestSystemAppInstallSetup

public TestSystemAppInstallSetup ()

Phương pháp công khai

addTestFileName

public void addTestFileName (String fileName)

Thêm một tệp vào danh sách các ứng dụng để cài đặt

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError