Nhiệt độĐiều tiếtNgười phục vụ

public class TemperatureThrottlingWaiter
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.Tem Nhiệt độThrottlingWaiter


ITargetPreparer đợi cho đến khi nhiệt độ của thiết bị giảm xuống mục tiêu

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_COMMAND_NAME

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

Nhà thầu xây dựng công cộng

TemperatureThrottlingWaiter ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( TestInformation testInfo)

Phương pháp được bảo vệ

int getDeviceTemperature ( ITestDevice device)
IRunUtil getRunUtil ()

Lĩnh vực

DEVICE_TEMPERATURE_COMMAND_NAME

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_COMMAND_NAME

DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

Nhà thầu xây dựng công cộng

Nhiệt độĐiều tiếtNgười phục vụ

public TemperatureThrottlingWaiter ()

Phương pháp công cộng

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Phương pháp được bảo vệ

lấy nhiệt độ thiết bị

protected int getDeviceTemperature (ITestDevice device)

Trả lại
int

Ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

Trả lại
IRunUtil