Sơ khaiTargetPreparer

public class StubTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.StubTargetPreparer


Trình giữ chỗ trống triển khai ITargetPreparer .

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

StubTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

IConfiguration getConfiguration ()

Trả về cấu hình nhận được thông qua setConfiguration(com.android.tradefed.config.IConfiguration) .

boolean getTestBooleanOption ()
boolean getTestBooleanOptionFalse ()
void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

void setUp ( TestInformation testInfo)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Sơ khaiTargetPreparer

public StubTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

lấy cấu hình

public IConfiguration getConfiguration ()

Trả về cấu hình nhận được thông qua setConfiguration(com.android.tradefed.config.IConfiguration) .

Trả lại
IConfiguration

getTestBooleanOption

public boolean getTestBooleanOption ()

Trả lại
boolean

getTestBooleanOptionFalse

public boolean getTestBooleanOptionFalse ()

Trả lại
boolean

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
TargetSetupError