DừngDịch vụThiết lập

public class StopServicesSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.StopServicesSetup


ITargetPreparer dừng các dịch vụ trên thiết bị.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

StopServicesSetup ()

Phương pháp công cộng

void addService (String service)

Thêm một dịch vụ vào danh sách các dịch vụ.

void setStopFramework (boolean stopFramework)

Chỉ định xem có nên dừng khung hay không.

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

DừngDịch vụThiết lập

public StopServicesSetup ()

Phương pháp công cộng

thêm dịch vụ

public void addService (String service)

Thêm một dịch vụ vào danh sách các dịch vụ.

Thông số
service String

setStopFramework

public void setStopFramework (boolean stopFramework)

Chỉ định xem có nên dừng khung hay không.

Thông số
stopFramework boolean

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
DeviceNotAvailableException

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException