RunOnSdkSandboxTargetPreparer

public class RunOnSdkSandboxTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnSdkSandboxTargetPreparer


ITargetPreparer để đánh dấu rằng các thử nghiệm sẽ chạy trong hộp cát sdk. Xem https://developer.android.com/design-for-safety/privacy-sandbox/sdk-runtime

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String RUN_TESTS_ON_SDK_SANDBOX

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunOnSdkSandboxTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( TestInformation testInformation)

Lĩnh vực

RUN_TESTS_ON_SDK_SANDBOX

public static final String RUN_TESTS_ON_SDK_SANDBOX

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunOnSdkSandboxTargetPreparer

public RunOnSdkSandboxTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError