Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

RunHostScriptTargetPreparer

public class RunHostScriptTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunHostScriptTargetPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu thực thi một tập lệnh trước khi chạy thử nghiệm. Tập lệnh có thể tham chiếu đến số sê-ri của thiết bị bằng cách sử dụng biến môi trường ANDROID_SERIAL.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RunHostScriptTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

final void setUp ( TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

RunHostScriptTargetPreparer

public RunHostScriptTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public final void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError