RunCommandTargetPreparer

public class RunCommandTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunCommandTargetPreparer


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunCommandTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

final void addRunCommand (String cmd)

Thêm một lệnh sẽ được chạy bởi người chuẩn bị.

getCommands ()
getExecutedCommands ()
void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Phương pháp được bảo vệ

ITestDevice getDevice ( TestInformation testInfo)

Trả về thiết bị để áp dụng trình chuẩn bị.

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunCommandTargetPreparer

public RunCommandTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

thêmRunCommand

public final void addRunCommand (String cmd)

Thêm một lệnh sẽ được chạy bởi người chuẩn bị.

Thông số
cmd String

nhận lệnh

public  getCommands ()

Trả lại

getExecutedLệnh

public  getExecutedCommands ()

Trả lại

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException

Phương pháp được bảo vệ

lấy thiết bị

protected ITestDevice getDevice (TestInformation testInfo)

Trả về thiết bị để áp dụng trình chuẩn bị.

Trả lại
ITestDevice Thiết bị để áp dụng chất chuẩn bị.

Ném
com.android.tradefed.targetprep.TargetSetupError
TargetSetupError