Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

RootTargetPreparer

public final class RootTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RootTargetPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu thực hiện "adb root" hoặc "adb unroot" dựa trên tùy chọn "force-root".

Sẽ khôi phục trở lại trạng thái gốc ban đầu khi xé xuống.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RootTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

RootTargetPreparer

public RootTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException