Trình chuẩn bị mục tiêu gốc

public final class RootTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RootTargetPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu thực hiện "adb root" hoặc "adb unroot" dựa trên tùy chọn "force-root".

Sẽ khôi phục lại trạng thái gốc ban đầu khi bị phá bỏ.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RootTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình chuẩn bị mục tiêu gốc

public RootTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException