Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

RebootTargetPreparer

public final class RebootTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RebootTargetPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu khởi động lại thiết bị.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RebootTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

RebootTargetPreparer

public RebootTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException