PythonVirtualenvPreparer

public class PythonVirtualenvPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.PythonVirtualenvPreparer


Thiết lập virtualenv Python trên máy chủ và cài đặt các gói. Để kích hoạt nó, thư mục làm việc được thay đổi thành thư mục gốc của virtualenv.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

protected static final String PYTHONPATH

Nhà thầu xây dựng công cộng

PythonVirtualenvPreparer ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( TestInformation testInformation)

Phương pháp được bảo vệ

void addDepModule (String module)
void installDeps ( IBuildInfo buildInfo, ITestDevice device)
void setRequirementsFile (File f)
void startVirtualenv ( IBuildInfo buildInfo, ITestDevice device)

Lĩnh vực

PYTHONPATH

protected static final String PYTHONPATH

Nhà thầu xây dựng công cộng

PythonVirtualenvPreparer

public PythonVirtualenvPreparer ()

Phương pháp công cộng

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
TargetSetupError

Phương pháp được bảo vệ

addDepModule

protected void addDepModule (String module)

Thông số
module String

cài đặtDeps

protected void installDeps (IBuildInfo buildInfo, 
        ITestDevice device)

Thông số
buildInfo IBuildInfo

device ITestDevice

Ném
TargetSetupError

setRequirementsFile

protected void setRequirementsFile (File f)

Thông số
f File

bắt đầuVirtualenv

protected void startVirtualenv (IBuildInfo buildInfo, 
        ITestDevice device)

Thông số
buildInfo IBuildInfo

device ITestDevice

Ném
TargetSetupError