PushFileInvoker

public class PushFileInvoker
extends TestFilePushSetup

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestFilePushSetup
com.android.tradefed.targetprep.PushFileInvoker


Lớp này không được dùng nữa.
Thay vào đó hãy sử dụng PushFilePreparer

ITargetPreparer đẩy các tệp từ tệp zip kiểm tra vào thiết bị, đánh dấu chúng là có thể thực thi được và gọi tệp nhị phân hoặc tập lệnh trên thiết bị. Xem thêm TestFilePushSetup .

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

PushFileInvoker ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Nhà thầu xây dựng công cộng

PushFileInvoker

public PushFileInvoker ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError