PushFileInvoker

public class PushFileInvoker
extends TestFilePushSetup

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestFilePushSetup
com.android.tradefed.targetprep.PushFileInvoker


Lớp này không được dùng nữa.
Sử dụng PushFilePreparer để thay thế

Một ITargetPreparer đẩy các tệp từ zip kiểm tra lên thiết bị, đánh dấu chúng là có thể thực thi được và gọi tệp nhị phân hoặc tập lệnh trên thiết bị. Xem thêm TestFilePushSetup .

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

PushFileInvoker ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

nhà thầu công cộng

PushFileInvoker

public PushFileInvoker ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError