Người chuẩn bị thiết bị đo đạc

public class InstrumentationPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstrumentationPreparer


ITargetPreparer chạy thiết bị đo đạc

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

InstrumentationPreparer ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( TestInformation testInfo)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Người chuẩn bị thiết bị đo đạc

public InstrumentationPreparer ()

Phương pháp công cộng

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError