Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

InstrumentationPreparer

public class InstrumentationPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.IusalmentationPreparer


Một ITargetPreparer chạy thiết bị đo đạc

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

InstrumentationPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

InstrumentationPreparer

public InstrumentationPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError