ابزار دقیق

public class InstrumentationPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstrumentationPreparer


یک ITargetPreparer که ابزار دقیق را اجرا می کند

خلاصه

سازندگان عمومی

InstrumentationPreparer ()

روش های عمومی

void setUp ( TestInformation testInfo)

سازندگان عمومی

ابزار دقیق

public InstrumentationPreparer ()

روش های عمومی

برپایی

public void setUp (TestInformation testInfo)

مولفه های
testInfo TestInformation

پرتاب می کند
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError