ITargetCleaner

public interface ITargetCleaner
implements ITargetPreparer

com.android.tradefed.targetprep.ITargetCleaner


این رابط منسوخ شده است.
tearDown به رابط پایه ITargetPreparer منتقل شده است.

پس از پایان اجرای آزمایشی، دستگاه مورد نظر را تمیز می کند.

به عنوان مثال، نرم افزار را حذف می کند، معیارها را جمع آوری می کند، فایل های موقت را حذف می کند و غیره.

توجه داشته باشید که چندین ITargetCleaner را می توان در یک پیکربندی مشخص کرد.