Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IHostCleaner

public interface IHostCleaner

com.android.tradefed.targetprep.IHostCleaner


Dọn dẹp máy chủ sau khi quá trình chạy thử nghiệm kết thúc.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void cleanUp ( IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

Làm sạch máy chủ (xóa các tệp tmp, v.v.).

Phương pháp công khai

dọn dẹp

public abstract void cleanUp (IBuildInfo buildInfo, 
                Throwable e)

Làm sạch máy chủ (xóa các tệp tmp, v.v.).

Thông số
buildInfo IBuildInfo : IBuildInfo .

e Throwable : Throwable có thể ném đã kết thúc thử nghiệm.