IHostCleaner

public interface IHostCleaner

com.android.tradefed.targetprep.IHostCleaner


Dọn dẹp máy chủ sau khi quá trình chạy thử kết thúc.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void cleanUp ( IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

Dọn dẹp máy chủ (xóa các tệp tmp, v.v.).

Phương thức công khai

dọn dẹp

public abstract void cleanUp (IBuildInfo buildInfo, 
                Throwable e)

Dọn dẹp máy chủ (xóa các tệp tmp, v.v.).

Thông số
buildInfo IBuildInfo : IBuildInfo .

e Throwable : Throwable đã kết thúc bài kiểm tra.