FlashingResourcesParser.Constraint

public static interface FlashingResourcesParser.Constraint

com.android.tradefed.targetprep.FlashingResourcesParser.Constraint


یک رابط فیلترینگ که به FlashingResourcesParser اجازه می دهد تا برخی از منابعی را که در غیر این صورت ممکن است استفاده کند، نادیده بگیرد

خلاصه

روش های عمومی

abstract boolean shouldAccept (String item)

بررسی کنید که آیا item ارائه شده از محدودیت عبور می کند.

روش های عمومی

باید بپذیرد

public abstract boolean shouldAccept (String item)

بررسی کنید که آیا item ارائه شده از محدودیت عبور می کند.

مولفه های
item String

برمی گرداند
boolean true برای قبول، false برای رد