Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

FlashingResourcesParser.AndroidInfo

public static class FlashingResourcesParser.AndroidInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.FlashingResourcesParser.AndroidInfo


Typedef cho Map<String, MultiMap<String, String>> . Định dạng được phân tích cú pháp hữu ích để lưu trữ dữ liệu được mã hóa trong ANDROID_INFO_FILE_NAME

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

AndroidInfo ()

Các nhà xây dựng công cộng

AndroidInfo

public AndroidInfo ()