روش فلشینگ

public final enum FlashingMethod
extends Enum< FlashingMethod >

java.lang.object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.targetprep.FlashingMethod >
com.android.tradefed.targetprep.FlashingMethod


یک شماره برای توصیف روش مورد استفاده برای فلش کردن دستگاه تحت آزمایش

خلاصه

مقادیر Enum

FlashingMethod FASTBOOT_FLASH_ALL_FUSE_ZIP

دستگاه از طریق دستور «fastboot flashall» روی فهرستی از تصاویر پارتیشن فلش شد که از یک فایل فشرده تصویر دستگاه از طریق فیوز-زیپ نصب شده است.

FlashingMethod FASTBOOT_UNCATEGORIZED

بازگشتی برای فلش سریع بوت اما بدون دسته بندی بیشتر

FlashingMethod FASTBOOT_UPDATE

دستگاه از طریق دستور «fastboot update» با زیپ تصویر دستگاه فلش شد

FlashingMethod FLASHSTATION

دستگاه از طریق flashstation با استفاده از اسکریپت cl_flashstation فلش شد

FlashingMethod UNKNOWN

بازگشتی برای روش چشمک زن بدون ردیابی صریح

روش های عمومی

static FlashingMethod valueOf (String name)
static final FlashingMethod[] values ()

مقادیر Enum

FASTBOOT_FLASH_ALL_FUSE_ZIP

public static final FlashingMethod FASTBOOT_FLASH_ALL_FUSE_ZIP

دستگاه از طریق دستور «fastboot flashall» روی فهرستی از تصاویر پارتیشن فلش شد که از یک فایل فشرده تصویر دستگاه از طریق فیوز-زیپ نصب شده است.

FASTBOOT_UNCATEGORIZED

public static final FlashingMethod FASTBOOT_UNCATEGORIZED

بازگشتی برای فلش سریع بوت اما بدون دسته بندی بیشتر

FASTBOOT_UPDATE

public static final FlashingMethod FASTBOOT_UPDATE

دستگاه از طریق دستور «fastboot update» با زیپ تصویر دستگاه فلش شد

FLASHSTATION

public static final FlashingMethod FLASHSTATION

دستگاه از طریق flashstation با استفاده از اسکریپت cl_flashstation فلش شد

ناشناخته

public static final FlashingMethod UNKNOWN

بازگشتی برای روش چشمک زن بدون ردیابی صریح

روش های عمومی

ارزش

public static FlashingMethod valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گرداند
FlashingMethod

ارزش های

public static final FlashingMethod[] values ()

برمی گرداند
FlashingMethod[]