Vô hiệu hóaSELinuxTargetPreparer

public class DisableSELinuxTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DisableSELinuxTargetPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu sẽ tắt SELinux nếu được bật.

Sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu khi bị rách.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DisableSELinuxTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Vô hiệu hóaSELinuxTargetPreparer

public DisableSELinuxTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException